Alecta höjer pensionerna med 11 % och sänker premierna för företagen med 30-40 %

Alecta har beslutat att höja den förmånsbestämda pensionen ITP2* vid årsskiftet. Det innebär att alla som har en intjänad pensionsförmån i ITP2 hos försäkringsbolaget Alecta kommer få denna uppräknad med ca 11 %. Uppräkningen gäller både de som har en pågående pensionsutbetalning och de som fortfarande arbetar.

Samtidigt har de även beslutat att sänka företagens premier och kostnader för ITP2 från januari 2023 med i genomsnitt ca 40 % jämfört med 2022. Efter genomförd lönerevision 2023 förväntas sänkningen i genomsnitt vara strax under 30 %.

*ITP2 är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan för tjänstemän inom den privata sektorn. Den största delen av pensionsplanen är förmånsbestämd. Företag kan tillämpa ITP2 för anställda födda 1978 eller tidigare. 

Vad betyder höjningen av pension med 11 %?

Har du eller har du haft ITP2 pension i Alecta så har du tjänat in en pensionsförmån, t ex 3 000 kr/mån som ska utbetalas från 65 år och livet ut. Vid årsskiftet höjs alltså denna pensionsförmån till ca 3 330 kr/mån.

Hur påverkas företagen av premiesänkningen?

Företagen får 40 % rabatt på premien för ålders- och efterlevandepension från 1 januari 2023 jämfört med normalpremien. Under 2022 har Alecta även tillämpat en rabatt, om 30 %.

Premiesänkningen samt rabatter för riskförsäkringspremier (dvs premier för bl a sjukpension och premiebefrielse) tillsammans med uppräkningen av de redan intjänade pensionsförmånerna, enligt ovan, gör att den genomsnittliga premien för 2023 kommer att minska ca 30 % jämfört med 2022. Men de individuella skillnaderna kommer variera kraftigt. För anställda som är nära pensionsålder 65 år kan premien t o m bli 0 kr, medan för de som har längre kvar till pension kan premien minska med 20 %.

Har Alecta råd med både höjning av pensionsförmåner och premiesänkning när avkastningen på kapitalet varit negativ?

Kortfattat så har Alecta under många år byggt upp ett stort kapitalöverskott som innebär att de idag har nästan dubbelt så mycket kapital som de behöver för att betala ut utlovade pensionsförmåner. Vår bedömning är att de fortfarande kommer ha en kapitalbuffert om ca 50 % efter 2023. Mot den bakgrunden så kan vi nog förvänta oss pensionsuppräkning och premierabatt även under 2024.

Finns det några som förlorar på premiesänkningen?

Ja, det finns en grupp anställda som faktiskt får det sämre av ovanstående premiesänkning; anställda som har s k alternativ försäkring (även kallad 10-taggarförsäkring) var frilagd premie* tillämpas. För denna grupp innebär premiesänkningen att de får betydligt lägre premie till sitt tjänstepensionssparande framöver. Uppskattningsvis kommer deras premie under 2023 vara 50 – 100 % lägre jämfört med 2021. Anställda som arbetar på företag som istället tillämpar en premietrappa för alternativa försäkringar påverkas inte av ovan premiesänkningar.

*Frilagd premie beräknas av Alecta och innebär att företaget betalar samma premie till den alternativa försäkringen som de skulle betalat till Alecta för de bortvalda delarna i ITP2, såsom den anställde varit kvar i ITP2. Premiemodellen är vanligt förekommande för de med alternativ försäkring, sk 10-taggarförsäkring.

Är du intresserad av mer information kring ovan så kontakta oss. Vi skrev redan i ett informationsbrev i september om ovan förväntade förändringar och vi kommer nästa vecka att komplettera med ytterligare ett informationsbrev.