Förköpsinformation - företag

Enligt lagen om försäkringsdistribution är vi, som försäkringsförmedlare, skyldiga att lämna viss information till Dig som kund till oss. Nedanstående information följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Tillsyn, registrering och intresseorganisationer

Linder & Partners (Linder & Partners) är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen. Linder & Partners har rätt att distribuera alla slags livförsäkringar samt är registrerat hos Bolagsverket. Linder & Partners tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register. Vidare står Linder & Partners under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och reklam. Se samtliga kontaktuppgifter nedan.

Att anställda försäkringsförmedlare hos Linder & Partners har rätt att distribuera försäkringar samt vilken typ av försäkringar det gäller kan kontrolleras hos Finansinspektionen. Samtliga våra förmedlare/rådgivare har tillstånd att förmedla alla slags livförsäkringar.

Samtliga förmedlare/rådgivare uppfyller även alltid de kunskapskrav som lagstiftning och annan reglering/tillsyn kräver. Vi är även registrerade hos Insuresec, som säkerställer och kontrollerar att vi uppfyller dessa krav och riktlinjer samt medlemmar i Sfm, en branschorganisation för försäkringsförmedlare.

Information om Linder & Partners behandling av personuppgifter samt fullmakter

Linder & Partners behandlar personuppgifter i enligt med gällande lagstiftning GDPR och har tagit fram en personuppgiftspolicy där detta regleras, se separat bilaga ”Hantering av personuppgifter”

Inför ett rådgivningstillfälle ber vi våra kunder lämna viss information till oss. Detta för att vår rådgivning ska baseras på dina personliga och ekonomiska förutsättningar. I de fall vi inte får in den information vi efterfrågar/behöver får vi inte ger personlig och individuell rådgivning till dig. Vår information till dig kan då endast baseras på allmänna generella rekommendationer/förslag.

Vi använder oss av två olika fullmakter i våra kundrelationer, även om vi först och främst endast använder oss av informationsfullmakter gällande anställda på våra kundföretag.

Informationsfullmakt: I våra inledande kontakter använder vi oss alltid av en informationsfullmakt. Den här fullmakten ger oss möjlighet att inhämta information om ditt försäkrings- och pensionsinnehav. Den ger oss inga andra rättigheter. Fullmakten kan gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad. Fullmakten kan givetvis alltid återkallas av dig.

Förmedlingsfullmakt: I vissa fall då vi får ett utökat uppdrag, som ska regleras i särskild överenskommelse, kan vi även använda en s.k förmedlingsfullmakt. Då har vi även möjlighet att företräda dig gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd. I de flesta fall krävs dock ändå din underskrift för att en önskad åtgärd ska genomföras hos försäkringsbolaget. Fullmakten gäller tillsvidare men kan alltid återkallas av dig.

Rådgivning och förmedling

Vår rådgivning syftar till att ge så bra pensions- och försäkringslösningar som möjligt för våra kunder. Rådgivningen baseras på en regelbunden utvärdering av de försäkringsprodukter vi förmedlar utifrån de försäkringsbolag vi bedömer som erbjuder bra och konkurrenskraftiga villkor för kunderna.

Vi har fokus på låga avgifter i alla pensions- och försäkringslösningar som föreslås / rekommenderas. Vi förmedlar och rekommenderar inte några förvaltningstjänster och får inte några provisioner eller andra intäkter från de placeringsförslag vi lämnar.

Linder & Partners sätter alltid kundnytta högst i samtliga kundrelationer. Linder & Partners arbetar därför först och främst med en arvodesbaserad rådgivning, men i vissa enstaka fall förekommer det att försäkringslösningar ändå utbetalar provisioner. Detta gäller i första hand när vi tar över skötsel av gamla försäkringslösningar. Därför har vi tagit fram en policy gällande avräkning av erhållna provisioner, då dessa avräknas från avtalat arvode. Lagstiftningen kräver att om man tar emot provisioner från försäkringsbolag eller förvaltare får vi inte använda uttrycket ”opartisk och personlig analys”, även om dessa provisioner avräknas i enlighet med våra kundavtal.

I våra riktlinjer beskrivs närmare hur vi säkerställer att det inte föreligger intresse-konflikter som gör att kundens intresse åsidosätts. Dessa beskriver även god försäkringsdistributionssed samt vår etikpolicy.

Pris och ersättningsmodell: 

Arvode

Linder & Partners erhåller, först och främst, ett arvode för sina tjänster gentemot sina kunder. Arvodet faktureras löpande per timme om inte annat avtalats i upprättat samarbetsavtal.

De pensions- och försäkringsavtal som upphandlas av Linder & Partners är därmed först och främst netto, dvs utan kostnadsbelastning av provisioner och har därmed lägre avgifter.

I de fall Linder & Partners ändå erhåller någon form av ersättning från annan än kunden, t ex från tidigare upphandlade pensionslösningar eller försäkringslösningar som ej går att upphandla netto, avräknas erhållen ersättning från avtalade arvoden enligt en särskild policy. Kompletterande information lämnas vid rådgivningstillfället.

Provision

Det kan förekomma, för ett färre antal kunder, att Linder & Partners erhåller en löpande ersättning (provision) under försäkringsavtalens löptid, utan avtalat arvode, enligt ovan. Denna ersättning betalas ut från den försäkringsgivare där försäkringen placerats/tecknats. Ersättningen kan skilja sig åt mellan olika försäkringsgivare och kompletterande information om ersättningens storlek och beräkningsgrunder samt vad den omfattar lämnas vid rådgivningstillfället.

Dokumentation av försäkringsförmedlingen

För att utföra vårt uppdrag korrekt enligt gällande lagstiftning och branschens framtagna riktlinjer behöver vi inhämta viss information, från Dig och Din arbetsgivare, och det kan t ex vara namn, personnummer, inkomst, Din ekonomiska situation, företagsuppgifter så som organisationsnummer, firmatecknare, eventuella kollektivavtal osv. Vi ska även skriftligt dokumentera tidpunkten för rådgivningen, vilka råd vi lämnat och skälen till dessa samt om vi avrått från att vidta någon åtgärd.  Denna dokumentation ska Du erhålla vid förmedlingstillfället eller snarast därefter. Dokumentationen arkiveras i vår databas så länge som det finns behov med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras, för närvarande 10 + 1 år, dvs 11 år från senaste rådgivningstillfället.

Synpunkter & klagomål

I vår strävan att alltid förbättra vår verksamhet är det mycket viktigt för oss att få både positiva och negativa synpunkter från våra kunder och ber Dig då i första hand vända Dig till Dina kontaktpersoner på Linder & Partners, alternativt skicka e-post till info@linderpartners.se. Vi ska återkomma inom 5 arbetsdagar, dock max 14 dagar. Klagomålsansvarig är Stefan Linder.

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Linder & Partners kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg.  Se vidare information i vår Klagomålspolicy på vår hemsida.

Om en tvist uppstår mellan dig och Linder & Partners kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Som konsument kan Du få vägledning och information av Konsumenternas försäkringsbyrå samt av Din kommunala konsumentrådgivare. Om det skulle visa sig att vi inte kan komma överens och tvist uppstår kan Du få den prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Önskar Du mer information om vår policy för klagomålshantering kan Du gå in på vår hemsida www.linderpartners.se.

Ansvarsförsäkring

Linder & Partners och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund. Försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Försäkring AB och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited.

Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Nordeuropa. Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Nordeuropa.

1 300 380 euro per skadetillfälle. Högsta ersättningen som kan betalas ut under ett år är 3 901 130 euro.

Våra kontaktuppgifter

Linder & Partners AB org.nr 556364-0555

E-post: info@linderpartners.se

Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockhgolm

www.linderpartners.se

Telefon växel: 08-545 225 50

Ansvarig försäkringsförmedlare resp ansvarig administratör:

Information om vilka som är dina kontaktpersoner i första hand framgår i separat information som Du erhåller från Linder & Partners och dessa uppgifter finns även på dina kundsidor med inloggning via www.linderpartners.se. Du kan även alltid kontakta oss enligt ovan för mer information. Namnet på den rådgivare du har fått rådgivning av framgår av rådgivningsdokumentationen som upprättas i samband med rådgivningsmötet.

Kontaktuppgifter Myndigheter och organisationer

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Kundtjänst: 0771-670 670, E-post: bolagsverket@bolagsverket.se Webb: www.bolagsverket.se 

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, växel 08-408 980 00, E-post: finansinspektionen@fi.se Webb: www.fi.se

Insuresec AB, Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm Telefon 08-40 415 75 E-post: info@insuresec.se Webb: www.insuresec.se

SFM, Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm, Telefon 08-545 215 40, E-post: info@sfm.se Webb: www.sfm.se