Portföljförvaltning mars 2023

Det var en turbulent kapitalmarknad under perioden med finansiella problem i såväl amerikanska regionala banker som schweiziska Credit Suisse vilket fick djupgående återverkningar på tillgångspriser för särskilt finansaktier och vissa bankobligationer (AT1:or). Samtidigt som den finansiella krisen drabbat en sektor har kapital skiftat in i stabila tillväxtaktier och särskilt teknologi-bolagen.

Fortsatt visar inflationssiffror från både USA och Europa på höga jämförelsetal, både i årstakt och månad för månad. Positivt är att ökningstakten dämpas framöver vilket visar att ”inflationstoppen” sannolikt har passerats. I ljuset av detta ser också de amerikanska styrräntehöjningarna att gå mot sitt slut senare i år. Tillväxtutsikterna för den globala ekonomin är dämpad men med Kina som ett viktigt undantag där en återöppnad ekonomi efter pandemin talar för en tillväxt om över 5 procent 2023. I västvärlden har konsumentnära företag motvind mot bakgrund av minskat köputrymme. Samtidigt är investeringar i bland annat förnybara energikällor och klimatomställning frikopplade från den allmänna konjunkturavmattningen och där ses en strukturellt stark efterfrågan.

Trots finansiell oro främst för banker ser efterverkningarna inte ut att skapa en allvarlig finanskris. Efter en överraskande stark börsmånad är det rimligt att anta en lugnare utveckling i närtid. Givet att inga nya chocker tillkommer och att inflationen toppar ut bör våren bjuda på en försiktigt optimistisk utveckling för risktillgångar.

Aktiemarknaden globalt svängde under månaden från +3% till -2% för att till slut åter stänga i positivt territorium, upp 2,5%. Den svenska börsen orkade precis över nollstrecket, men återhämtade en nedgång om som mest 6,4%.
Portföljens globala fonder gick åt motsatt håll där Öhman Global presterade väl och steg 3,1%. . Som nämnt var det en exceptionellt stark månad för tillväxtaktier och då framför allt för de stora amerikanska teknologi-bolagen i en miljö där investerare sökte sig till stabila bolag med goda kassaflöden och starka balansräkningar. Kempen Global Small-capföll 4,3%, med negativa bidrag från ett antal mindre europeiska försäkringsbolag, vilka handlades ner i linje med finanssektorn i stort.
Den svenska exponeringen handlade som marknaden mycket svängigt under månaden och var initialt ner kraftigt för att sedan stänga +/-0. Småbolagsindex gick svagare, -1,3%, men Cliens Småbolag klarade sig återigen betydligt bättre med en positivt avkastning om 0,9%.
Efter den mycket svaga utvecklingen i februari vände tillväxtmarknader upp igen under mars. Portföljens exponering stängde +2,5% vilket var i linje med index. Fortsatt positiv statistik om tillväxt från Kina var den huvudsakliga anledningen till det positiva sentimentet.
Obligationsräntorna sjönk under månaden, vilket gynnade obligationer med längre löptid och kreditspreadar gick isär, särskilt för bankobligationer, vilket pressade företagsobligationer med högre risk något. Den diversifierade exponering i portföljen lämnade tillsammans ett positivt bidrag även under mars.