Portföljförvaltning april 2022

Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att
risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front under
april. Företagsrapporterna har så här långt visat på en
bättre resultatutveckling än nedjusterade förväntningar
beroende på dels kriget i Ukraina dels kraftigt stigande
priser på både råvaror och insatsvaror.

I början av året försvagades den svenska kronan väsentligt mot både
dollarn och euron, dollar har fortsatt varit stark medan
euron försvagats och åter är på årsskiftesnivå. Dollarns
styrka har dämpad nedgången i portföljernas värden
men beroende på graden av nordamerikansk
exponering. Inflationstrycket är redan högt och har
accelererar beroende på stigande råvarupriser. Den
amerikanska centralbanken FED signalerar en höjning av
styrräntan om 50 baspunkter i maj. Ytterligare cirka 6
höjningar är att vänta under det närmaste året och då
väntas den korta räntan vara 2,5%. Inflationen mätt
som KPIF blev 6,1% i Sverige, den högsta nivån sedan
1990-talet, och gjorde att Riksbanken höjde räntan med
25 räntepunkter i slutet av månaden.

Under månaden har börserna tagit till sig ett betydligt
mer negativt makroscenario. Det har medfört att
vinstförväntningarna på företagen skruvats ned
ordentligt samtidigt som högre räntor signalerar att
börsen varit ”för dyr”. Givet att de långa räntorna
stabiliseras på dagens nivå och inte stiger ytterligare är
börsernas värdering väl underbyggd. Med detta sagt
kan geopolitiska händelser ge chockeffekter även i
närtid men vi förväntar oss en stabilisering av
utvecklingen baserat på att företagen mår bra och att
riskerna för en recession är begränsade.

Portföljerna handlade ner under månaden i linje med
marknaden i stort. De allokeringsförändringar som
gjordes under månaden bidrog positivt, framförallt på
räntesidan där obligationer fortsatt underpresterar
kortare räntepapper.

Mixen i den globala exponering presterade i linje med
världsindex under månaden. Öhman Global gynnades
av sin ESG exkludering av Netflix, -47% under
månaden, men led återigen något av sin exkludering av
fossila bränslen som fortsatt handlas starkt. Globala
småbolag höll emot bra och Kempen Global Small Cap
stängde -1,9%.

Efter den urstarka avslutningen på mars handlade
stockholmsbörsen något svagare än globala aktier
under april, ner 3,8%. Vår nya förvaltare för svenska
småbolag, Cliens, levererade dock bättre än både
index och konkurrenter. Fondens största position, ITbolaget
Addnode, lämnade en stark rapport och steg
8,3% under månaden.

Tillväxtmarknader höll emot något bättre under
månaden. Fokus ligger fortsatt på nedstängningarna i
Kina och statistik som kom under månaden visade på
svagare siffror som en följd. Regeringen var dock ute
under månaden med stödjande kommentarer om
åtgärder för att stötta tillväxten vilket fick marknaden
att avsluta positivt.

Allokeringen på räntesidan, som skiftades mot en något
mer defensiv under månaden, klarade sig relativt bra
då långa räntor fortsatte stiga. Vi är i dagsläget
komfortabla med exponeringen med fokus på kort
duration och en viss övervikt mot både investment grade
och rörliga räntor (FRN).

Avkastningen är beräknad som en historisk simulering på nuvarande fondportfölj.

PortföljAvkastning 2022-04Avkastning 1 årAvkastning 3 år
LP 100– 3,9 %+0,5%+10,8%
LP70-3%-0,4%+7,7%
LP50-2,4%-1,1%+5,5%

Avkastningen är beräknad som en historisk simulering på nuvarande fondportfölj.