Portföljförvaltning April 2023

På aggregerad nivå visade börserna en förvånansvärd stabilitet under april, detta trots stora svängningar i enskilda aktier i efterdyningarna av den ”kris” kollapsen i amerikanska nischbanker och schweiziska Credit Suisse orsakat. Företagens kvartalsrapporter indikerar att vinstnivåer fortsatt är på goda nivåer trots en generell konjunkturinbromsning i USA och Europa.

Företagen har så här lång kunnat kompensera sig väl för stigande kostnader och efterfrågan är också relativt god i de flesta sektorer förutom inom sällanköpsvaror, men undantaget lyxvaror och personbilar. Hälsovårdsbolag som under åren 2020–2022 visade hög försäljning av vaccin, medicin och diagnostiska test tack vare pandemin ser nu kraftiga nedgångar. Ekonomierna kan sägas anpassa sig till en miljö med ett högre ränteläge, vilket så här långt fungerat utan alltför stora störningar.

I väntan på mer tydliga signaler om att räntetoppen kan vara passerad är en sidriktad aktiemarknad mest trolig. I det korta perspektivet är vinstutvecklingen under inledningen av 2023 en positiv faktor som dock motverkas av en något hög aktievärdering och en allmän osäkerhet om konjunkturutvecklingen. För att balansera möjligheter och risker håller vi fortsatt fokus inom aktier på kvalitetsbolag och för företagsobligationer på starka kassaflöden och goda säkerheter.

Globala aktieindex stängde svagt positivt, +0,3% men med stora skillnader på sektornivå där tex teknikbolag gick svagare efter den kraftigt positiva utvecklingen föregående månad. Stockholmsbörsen fortsatte på den positiva trenden som avslutade mars månad och steg 2,8% under april, framför allt drivet av de starka kvartalsrapporterna i industrisektorn med verkstadsjätten Atlas Copco i spetsen.

Den globala exponeringen i portföljerna lämnade ett neutralt bidrag under månaden. Öhman Global Marknad handlade något starkare än världsindex samtidigt som Kempen Global Small-cap föll 1,2%. På småbolag sidan föll till exempel den amerikanska solpanelstillverkaren First Solar 17% efter en svagare än väntad kvartalsrapport. Lägre energipriser försämrar kalkylen för accelererad utbyggnad av förnyelsebar energi, vilket tillsammans med en slutkonsument påverkad av den höga inflationen pressade sektorn i stort.

De Sverige-inriktade innehaven handlade starkare än index. Storebrand Sverige ,som en indexnära produkt, gynnades av de fina rapporterna från framförallt verkstadsbolagen och i synnerhet då Atlas Copco, upp över 13% på månaden. Cliens Småbolag steg 2,4%, 0,2% bättre än småbolagsindex.

Tillväxtmarknader handlades svagare på framförallt geopolitisk oro i Kina och Taiwan, där båda marknaderna var ner över 5%. Portföljerna exponering stängde något svagare än index på sin exkludering av fossila bränslen, där flera bolag kom ut med starkare kvartalsrapporter än väntat.

Rapporterna gav också stöd till kreditmarknaden som även den utvecklades gynnsamt och bidrog till en miljö där samtliga av portföljernas räntefonder gav positiv avkastning.