Portföljförvaltning december 2022

I väntan på årsboksluten har börsutvecklingen varit helt styrd av inflations och ränteförväntningar. Därför var kursrörelserna också osedvanligt stora från dag till dag, mestadels med en svag underton där marknaden visade en vikande utveckling under december månad, efter två månader av uppgång. Konjunkturutsikterna är oförändrat dystra och även om räntehöjningscykeln är i ett sent skede var  investerare överlag fortsatt avvaktande till risktillgångar som aktier. Osäkerheten rör främst hur vinstutvecklingen 2023 kommer att se ut och vilket genomslag konjunkturförsvagningen kommer att ha.

Det nya året står inför flera utmaningar men även stora möjligheter. På kort sikt kommer sannolikt höga inflationstal och höjda styrräntor att bidra till en instabil makrobild. Men samtidigt som vi kommer närmare bättre jämförelsetal för inflationen kommer finansmarknaderna att ”se igenom” denna svåra period även om vinstutvecklingen i företagen är under press i närtid. Svårigheten är att hitta just den vändpunkt när räntetoppen nås och fokus kommer att skifta på utblick bortom 2023. Här finns det all anledning till optimism givet att inga nya makroekonomiska störningar uppstår.

Globala aktieindex stängde månaden 6,1% men Stockholmsbörsen klarade sig relativt bättre, 2,7%, vilket var tredje månaden i rad. Portföljerna klarade sig relativt sett bra under månaden och stängde i spannet 2,4% och 4,4% beroende på  risknivå.

De globala innehaven presterade något bättre än index där Kempen Global Small Cap stod för det positiva bidraget. Fonden föll 2,8% (Index 5,4%), där till exempel Befesa , ett av fonden större  innehav steg över 10%. Bolaget är världsledande inom återvinningstjänster till stål och zinkindustrin och väntas gynnas starkt av Kinas ändrade syn på de strikta Covid restriktionerna.

Stockholmsbörsen var återigen relativt stark jämfört globala aktier och småbolag presterade till och med något bättre. Cliens Småbolag föll 1,6% och passade under december på att fylla på i flera bolag värderingen  kommit ner till attraktiva nivåer efter en svag utveckling på börsen under året.

Tillväxtmarknader backade något under december efter rallyt vi såg föregående månad; (+11%). Vi ser positivt på  Tillväxtmarknader för 2023 där skillnaden i tillväxttakt jämfört med utvecklade marknader ökar, en dollar som väntas försvagas och med värderingar under historiska genomsnitt.

Portföljernas ränteallokering som helhet lämnade ett  mindre negativt bidrag under månaden. Marknadsräntorna steg kraftigt under andra halvan av december vilket fick exponeringen mot långa obligationer att falla 1,9%, för att sedan i januari vända upp igen. Vi tycker att förutsättningarna för ränteplaceringar ser förhållandevis goda ut inför 2023, särskilt vad gäller kreditmarknaden där obligationer i flera fall ger en förväntad avkastning omkring 10% och letar möjligheter i gränslandet mellan Investment Grade och High Yield , där korta löptider och höga kuponger vanligtvis ger en god kombination av prisstöd och kassaflöde.