Portföljförvaltning februari 2023

Omvärldsbilden har inte förändrats där inflationssignalerna pekar på en topp i närtid, räntehöjningarna bör därmed också komma till ett stopp under andra halvåret 2023 men förväntningarna om snabbheten i detta skeende har ändrats när faktiska inflationssiffror fortfarande är på en hög nivå. Tillväxtutsikterna för den globala ekonomin är dämpad men med Kina som ett viktigt undantag, där en återöppnad ekonomi efter pandemin talar för en tillväxt om över 5 procent 2023. Konsumentnära företag erfar en särskilt svår period med en ”frånvarande” slutkund beroende på urholkad köpkraft. Investeringar i förnybara energikällor och klimatomställningen är frikopplade från den allmänna konjunkturförsvagningen och ser en strukturellt stigande efterfrågan. Efter en mycket stark inledning på året är en konsolideringsperiod med kursrekyler nedåt en naturlig följd. Detta sammanfaller också med stigande obligationsräntor. Även om inflationen är mer seglivad än förväntat för någon månad sedan bör toppen för korträntorna komma i närtid med start i USA, för att följas av Sverige/Europa. På riktigt kort sikt kommer kapitalflöden och förväntat konjunkturscenario att avgöra riskaptiten.

Portföljerna handlades sidledes under större delen av månaden och stängde i spannet -1,3% och -0,9% beroende på risknivå. Globala aktieindex gicksvagare,-3,3%, medan Stockholmsbörsen lyckades stå emot bättre, +1,2%. Den globala exponering hade en stark månad relativt index. Öhman Global föll 2,7% och Kempen Global Small Cap steg 0,3%. Den amerikanska tekniksektorn klarade sig bra under månaden och Öhmans två största positioner Microsoft och Apple stängde på plus. Strax efter i innehavslistan hittar vi NVIDIA, +18% i februari och +59% i år. NVIDIA teknik är helt avgörande för att processa den stora mängd data som krävs för olika AI lösningar, tex chatbotten ChatGPTsom fått mycket uppmärksamhet.

I den svenska exponeringen kunde vi se CliensSmåbolag stiga 3,4%, , vilket var 2,5% bättre än både småbolagsindex och konkurrenter i genomsnitt, och vi är inte förvånade att Morningstar utsåg fonden till ”Bästa Svenska Småbolagsfond” för andra året i rad nu i börja av mars. Tillväxtmarknaden gav störst bidrag på nedsidan på vinsthemtagningar efter uppgången på +10% månaden innan. Portföljernas exponering föll, i linje med index, 7%. Ett av fondernas större innehav, det kinesiska teknikbolaget Alibaba, föll 20% under månaden på en något svagare guidning än väntat, trots en rapport som kraftigt slog alla estimat.

Räntorna steg under månaden med negativ påverkan på obligationsmarknaderna i stort. Den nordiska företagsobligationsmarknaden, där majoriteten av ränteexponeringen i portföljerna finns, stod dock emot bättre bland annat på grund av att många obligationer löper rörlig ränta och har högre underliggande yield.