Portföljförvaltning januari 2023

Börsåret har startat i dur efter ett svagt 2022 mätt i värdeutveckling. Flera positiva faktorer har på kort tid sammanfallit; inflationssignalerna pekar på en topp i närtid, räntehöjningarna ser därmed ut att komma till ett stopp under året, återöppnandet av kinesisk ekonomi balanserar till del en svagare utveckling i andra stora ekonomier och energiefterfrågan i Europa har dämpats, vilket medfört att en energikris undvikits.

Företagen som redan rapporterat för helåret 2022 visar överlag på en något dämpad efterfrågan och fortsatt relativt hög kostnadsinflation. Inom globala aktier utvecklades cykliska sektorer starkt med IT, kommunikation och sällanköpsvaror i täten. Hälsovårdsaktier gick däremot svagt mot bakgrund av en svagare dollar (med många företag som har sin intjäning i dollar).

Året har startat starkare än förväntat med avseende på kursutveckling för risktillgångar. Helt uppenbart är vi nära en räntetopp för styrräntorna. Frågan som avgör börsutvecklingen är snarast på vilken nivå de långa obligationsräntorna kommer att stabiliseras. Givet att dagens långräntenivå består och att konjunkturen försvagas måttligt finns det goda förutsättningar för en fortsatt god ”underton” för risktillgångar som aktier och företagsobligationer. På riktigt kort sikt kommer kapitalflöden och rapportutfall kopplat till förväntningar att avgöra utvecklingen.

Portföljerna utvecklades mycket starkt under månaden och stängde i spannet +5,1% och +8,8% beroende på risknivå. Globala aktieindex noterade +7,7%, vilket var helt i linje med Stockholmsbörsen. Utvecklingen för räntebärande placeringar var också gynnsam, men i en betydligt lugnare takt.

Den globala exponering levererade högre avkastning än index. Öhman Global steg nästan 9% och gynnades bland annat av sin exkludering av fossil energi.KempenGlobalSmall Cap steg 9,8%. Tillexempel steg resebolaget Tripadvisor30%efterattBank ofAmericauppgraderat aktien till köp (från sälj) efter att bolaget visat på stark tillväxt i segmentet för upplevelseresor under 2022.

Stockholmsbörsen handlades också upp kraftig, liksom portföljens innehav. CliensSmåbolag steg 8%, något bättre än börsen i stort, men 0,5% efter småbolagsindex. Vi träffade förvaltaren under månaden och kunde konstatera att rapportsäsongen hade börjatstarkt och bolagen i många fall lyckats väl i arbetet med att kompensera sig för en högre kostnadsnivå genom prishöjningar.

Tillväxtmarknader följde med utvecklingen och steg 8,4%, portföljen fondval överavkastade och stängde månaden över 10% upp. Vi ser positivt på tillväxtmarknader för 2023 där skillnaden i tillväxttakt jämfört med utvecklade marknader ökar, en dollar som väntas försvagas och med värderingar under historiska genomsnitt. Vi skiftade exponeringen från en mindre undervikt till en mindre övervikt jämför med globalindex genom att vikta upp nuvarande fondval i segmentet.

Även portföljernas ränteexponering lämnade ett positivt bidrag under månaden och vi ökade exponeringen något mot krediter i High-yieldsegmenten genom att skifta delar av Spiltan Räntefond Sverige till Norron Sustainable Premium, en förvaltare med stark historik och lång erfarenhet av tillgångsslaget.