Portföljförvaltning juni 2022

Inflation och räntehöjningar är fortsatt i fokus och har tydligt påverkat riskviljan hos placerare, såväl institutioner som privatpersoner. Fortsatta räntehöjningar har en dämpande effekt på efterfrågan i  ekonomin och ett lågkonjunktursscenario blir därmed mer troligt. Med detta följer att de långa räntorna inte stiger ytterligare. Materialiseras detta dämpas också vinstutvecklingen i företagen något som aktiemarknaden till del har diskonterat.

Den amerikanska 10 åriga räntan steg till 3,02 procent under månaden. Den svenska 10 åriga räntan var samtidigt 1,69 procent. I mitten av juni var räntan över 2,0 procent men föll sedan tillbaka.

Fortsatt är risken för delvis stoppade gasleveranser från Ryssland ett allvarligt hot om än inte direkt uttalat. Det skulle om det genomförs få betydande negativ effekt på tillväxten i Västeuropa. Den stabilitet vi såg på aktiemarknaderna under maj var som bortblåst i juni. Stigande styrräntor och konjunkturoro har satt tonen i närtid. Förväntansbilden om konjunkturutvecklingen är mycket avvaktande och i väntan på att inflationen når sin topp är börstrenden osäker med mestadels negativa förtecken. Med detta sagt är värderingen väl underbyggd och utsikterna i många branscher ljusa på lite längre sikt. Vid ett relativt något positivare scenario, än det sannolikt mycket negativa som är diskonterat i marknaden idag, ser vi fortsatt goda möjligheter för bra bolag och sektorer att prestera väl.

Portföljerna handlade ner kraftigt under större delen av månaden, i linje med aktie och räntemarknaden på globalt och i Norden, och stängde i spannet 3,8% och 6,8% beroende på risk mandat. Globala aktieindex avslutade månaden något starkare om 4,1% medan Stockholmsbörsen, starkt drivet av den mycket svaga fastighetssektorn stängde hela 11%.

Den globala exponeringen utvecklades något svagare än index då Kempen Global Small Cap föll 7,4% efter en längre period av relativ överavkastning. Öhman Global Marknad utvecklades helt i linje med index, 4,1%.  Stockholmsbörsen handlade mycket svagare under månaden och stängde 11%, där i synnerhet fastighetssektorn underpresterade kraftigt. Svenska småbolagsindex kunde inte heller stå emot och föll runt 16%. Portföljens fondval Cliens Småbolag klarade sig återigen betydligt bättre, 12,6%, men lämnade med det också ett större negativt bidrag till portföljutvecklingen.

Tillväxtmarknader höll emot klart bättre än utvecklade marknader för andra månaden i följd. Portföljens aktiva exponering East Capital Global EM Sustainable stängde +2,1%. Återigen var det bolag verksamma inom förnyelsebar energi som gick starkt och i synnerhet de med verksamhet i Kina. Fonden har en större position mot bolag verksamma inom ämnet poly kisel som används som råmaterial av solceller, där priserna har stigit kraftigt som ett resultat av ökad efterfrågan. Daqo New Energy, en ledande tillverkare, steg till exempel med 53 % under månaden.

Riskviljan och likviditeten för  företagsobligationer försvagades ytterligare under månaden och långa räntor steg något vilket medförde negativa bidrag från portföljens ränteexponering. Vi kan konstatera att det defensiva skiftet mot en korträntefond som genomfördes hittills haft en gynnsam inverkar på avkastningen.