Portföljförvaltning Maj 2022

Inflation och räntor har i alla väsentlighet styrt börsutvecklingen i närtid. Kriget i Ukraina överskuggas av stigande räntor och priser för konsumenter vilket också tydligt ses i undersökningar om ” Consumer confidence ” som försvagats märkbart världen över. Samtidigt kännetecknas arbetsmarknaden i USA av hög sysselsättningsgrad vilket ger förväntningar om fler räntehöjningar än tidigare förväntat. När inflationen kommer att dämpas är oklart och beror till sist på när räntehöjningar får genomslag i den reala ekonomin.

Den amerikanska 10 åriga obligationsräntan steg till över 3 procent under maj men förr sedan tillbaka till 2,84 procent vid  månadsskiftet. Den svenska 10 åriga  statsobligationsräntan höll sig mer eller mindre oförändrad på 1,52 procent.

Sannolikheten för ett gasembargo från EU mot Ryssland har minskat samtidigt som ett oljeembargo införs. Priset för Brentolja steg till 123 dollar /fat. Kronan var oförändrad mot dollarn men försvagades mot euron. Börserna har stabiliserats något under maj med återkommen optimism mot bakgrund av alltför negativa konjunkturförväntningar. Förväntningar styr i mångt och
mycket kurserna på kort sikt och just detta har gjort att aktier som tillgångsslag varit ” översålt ”. Aktier är inte längre övervärderade efter korrigeringen hittills i år, en nog så viktig signal om att utvecklingen i närtid ser ut att stabiliseras.

Vi såg stora svängningar under månaden där det negativa sentimentet från april initialt fortsatte pressa kurserna för att sedan under andra halvan handla upp kraftigt och stänga runt +/ 0. Resultatet var i linje med globala aktieindex medan Stockholmsbörsen avvek på nedsidan, 1,2%.

Den globala exponeringen hade en något starkare avkastning relativt index. Kempen Global Small Cap presterade återigen väl, +2,2%, efter framförallt god avkastning i amerikanska småbolag inom  bland annat hälsovård. Öhman Global Marknad utvecklades något svagare, i linje med de stora teknikbolagen, och för 0,8%.

Stockholmsbörsen handlade svagare under månaden och stängde 1,2%, där i synnerhet fastighetssektorn underpresterade kraftigt. Cliens Småbolag klarade sig relativt sett bra, 1%, vilket var klart starkare än småbolagsindex. Fondens innehav mot hälsosektorn, Sectra , Vitrolife oh Addlife presterade samtliga +10%.

Tillväxtmarknader hade en bättre månad, +0,3% och portföljen aktiva exponering mot tillgångsslaget East Capital Global EM Sustainable stängde +2,2%. Kina
visade på stark återhämtning efter kommentarer om stödjande statliga åtgärder samt positivt sentiment över lag efter tecken på återöppning efter den senaste tiden
”lock downs ”. Bolag med koppling till solcellstillverkning, en större andel av fonden, gick i synnerhet bra.

Räntesidan tappade något under månaden då riskviljan och därmed likviditeten för företagsobligationer försvagades. Svenska statsobligationer handlade fortsatt starkt och med en liten inbromsning i
räntestigningen fick portföljerna visst skydd i den långa ränteexponeringen.

Avkastningen är beräknad som en historisk simulering på nuvarande fondportfölj.