Portföljförvaltning mars 2022

Utvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader. Samtidigt stärktes den svenska kronan vilket dämpade den positiva effekten på fondnivå beroende på utlandsexponering. Fortsatt har flöden styrt utvecklingen mer än fundamentala faktorer.

Börsutvecklingen har trots högre räntor, problem med leveranser av viktiga komponenter, höga råvarupriser samt effekter av kriget varit relativt stabil. På aggregerad nivå råder ett lugn men för enskilda aktier har försämrade utsikter haft stor effekt oavsett orsak. Samtidigt har förväntningarna tydligt skiftat till det negativa i ett antal sektorer, konsumentvaror är det tydligaste exemplet. Med mindre köputrymme är det rimligt att anta en dämpad efterfrågan för ett antal konsumentnära företag.

Portföljerna avkastade i linje med global index under månaden med främsta positiva bidraget från portföljernas övervikt mot svenska aktier. Den snabba ränteuppgången fortsatte sätta hård press på obligationer med längre duration, vilket vi tror kan bli fallet över en längre period. Vi väljer här att justera ner durations-risken och ökar exponering mot papper med kortare löptid.

Öhman Global Marknad steg +0,9% under månaden och Kempen Global Small-Cap slutade -0,2%, båda i linje med respektive marknad. Exkludering av fossila bränslen bidrog återigen negativt till Öhman Global men avkastningen vägdes upp av den då naturligt större vikten mot andra namn som gick starkt som Apple, Tesla och NVIDIA.

Den svenska marknaden fick en mindre revansch under mars efter att ha inlett året klart svagare jämfört med globala index. Marknaden föll dock kraftigt inledningsvis, ner nästan 8%, för att sedan kraftigt handlas upp under de sista veckorna och stänga klart positivt. Vi väljer här att göra ett förvaltarbyte och skiftar C Worldwide mot Cliens på småbolagssidan. Vi anser att Cliens har ett tydligare fokus mot kvalitetsbolag, en mer strukturerad investeringsprocess för sina bolagsval samt en förvaltare som uppvisar just den dedikation och driv som vi föredrar.

Tillväxtmarknader backade över 3% under månaden. Nedgången leddes framför allt av en svag utveckling i den största marknaden; Kina, där Omikron varianten nu har fått fäste med en kraftig ökning av antalet covid smittade som följd. Landets ”zero-covid” policy har därför lett till omfattande nedstängningar av viktiga städer produktion och handel.

Som nämnt ovan föll obligationer med lång löptid kraftigt under månaden i takt med att räntorna steg. Då vi ännu inte sett några tecken på avmattning i inflationstrycket tror vi detta kan fortsätta en tid framåt. Vi väljer därför att halvera allokeringen mot SPP Obligationsfond och parkerar andelen i SPP Korträntefond.

PortföljAvkastning 2022-03Avkastning 1 årAvkastning 3 år
LP 100+0,8%+6,7%+14,6%
LP70+0,0%+4,2%+10,4%
LP50-0,4%+2,5%+7,5%

Avkastningen är beräknad som en historisk simulering på nuvarande fondportfölj.