Portföljförvaltning Oktober 2022

Marknaden vände upp under oktober och stängde över lag tydligt upp med endast några få undantag.

En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin. Med detta minskar oron för skenande inflation och därmed att räntehöjningscykeln inte blir för utdragen. I ljuset av detta hittade marknaden ett värderingsstöd med rådande marknadsräntor. Rapportsäsongen för det tredje kvartalet har dominerat scenen på företagsnivå.

Finansiella företag har visat en solid utveckling, både amerikanska och svenska banker har överträffat förväntningarna om intjäning med räntenettot som motor. Kursreaktionerna har också varit positiva. Teknologiföretag visar en mer blandad bild där vissa cykliska delsegment uppvisar svaghet (elektronikprodukter, mobiltelefoner) medan andra som molntjänster fortsatt är starkt.

Med en svagare konjunktur ser vi sannolikt en inflationstopp i närtid. Med detta finns det också anledning att ha tilltro till att en högstanivå för räntan på långa obligationer nås under 2023. Eftersom kapitalmarknaden är tidig och 6–9 månader före den reala ekonomins utveckling bör vi fortsatt se framtiden an med tillförsikt. Konjunkturoron kommer fortsatt att påverka börserna i närtid och vi bibehåller därför fokus på sektorer med strukturell tillväxt, där underliggande bolag väntas leverera god försäljningstillväxt även om världsekonomins tillväxttakt avtar, och därmed relativa vinnare.

Globala aktieindex stängde månaden +5,6%, vilket var något efter Stockholmsbörsen på +6,5%. Portföljerna stängde i spannet +2,5% och +5,1% beroende på risknivå, främst drivet av en något svagare utveckling för den svenska exponeringen relativt sett.

De globala innehaven gick mycket stark och både Öhman Marknad Global och Kempen Global Small Cap överträffade globala aktieindex. Öhman gynnades relativt av sin exkludering av Meta (Facebook) som rasade efter en betydligt svagare kvartalsrapport än väntat.

Stockholmsbörsen lyfte ordentligt under månaden men portföljens fonder stängde något efter index då det var många av de svagare bolagen för året som revanscherade. CliensSmåbolag steg 5,9%. Fondens största innehav, Addtech, sjönk 9% under månaden trots ett resultat som ökade 37% och slog marknadens prognoser.

Tillväxtmarknader påverkades av det negativa sentimentet i Kina efter XiJinpingåtervalts och presenterade en ny ledning som marknaden tolkade som icke-reformvänlig, samt brist på besked angående landet hårda Covid-policy. East Capital Global Emerging Markets Sustainableklarade sig återigen betydligt bättre än index, ner 2,1%, då hållbarhetstemat gick starkt på bättre sentiment för sektorn efter flera starka rapporter. Ett exempel är Samsung SDI (elbilsbatterier) som steg 35% efter sin rapport och positiv guidning för framtiden.

Låg aktivitet på både primär-och sekundärmarknaden för företagsobligationer fick riskpremien att stiga vilket pressade den exponeringen något. Långa obligationer lämnade däremot ett positivt bidrag till portföljen i linje med index. Låg aktivitet på både primär-och sekundärmarknaden för företagsobligationer fick riskpremien att stiga vilket pressade den exponeringen något. Långa obligationer lämnade däremot ett positivt bidrag till portföljen i linje med index.