Portföljförvaltning september 2022

Marknaden utvecklades återigen svagt under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro.

Amerikanska inflationssiffror, som presenterades i mitten av månaden, visade på en högre inflationstakt än förväntat. I Europa är inflationstrycket likväl högt och framhålls av rådande energikris med brist på naturgas, beroende på strypt utbud samt skenande elpriser. Här ser vi ut att gå mot en lågkonjunktur. Samtidigt som den långa räntan stigit har börserna fortsatt nedåt, enkelt uttryckt som en direkt funktion av ett högre avkastningskrav och förväntningar om sämre vinstutsikter. Än så länge har just vinstestimat för innevarande år visat en osedvanlig god motståndskraft och inte justerats nedåt mer än marginellt.

Kapitalmarknaderna har i sin prissättning av tillgångar tagit till sig ett dystert konjunkturscenario med högre räntor och sämre intjäning i företagen. Även om ”marknaden” har rätt är det sannolikt att kapitalmarknaden är mitt i en fas att tolka allt som negativt och att värdering av tillgångar därmed är mindre viktig. Det är naturligtvis oklart när vi kommer ur denna fas och från vilken nivå, men helt uppenbart kommer jämförelsetalen för inflation i årstakt att förbättras in i 2023. Det finns all anledning att utifrån ett värderingsperspektiv bli mer optimistiskt givet att de geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina inte förvärras. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high-yieldobligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv.

Globala aktieindex stängde månaden -5,6%, något framför Stockholmsbörsen på -7,3%. Portföljerna stängde i spannet -3,8% och -7,3% beroende på risknivå. På både aktie-och räntesidan fanns det under månaden få ljusglimtar men småbolag och fastigheter missgynnades särskilt av ränteuppgången och generellt försämrat risksentiment.

De globala innehaven föll i linje med index i en miljö där det fanns få marknader som levererade positiv avkastning. Kempen Global Small-capföll 7% där negativa bidrag främst kom från bolag som aviserade ekonomiska motgångar som ett led av höga energikostnader.

Stockholmsbörsen följde sin trend och föll kraftigare än globala index, återigen över 7%. Svenska småbolag låg återigen ytterligare efter där CliensSmåbolag slutade månaden -11,1%, på samma nivå som index. Förvaltaren aviserar att man nu börjar se att vissa  av vinstprognoserna har börjat revideras ned. Detta är positivt och viktigt för att investerare på sikt skall kunna bli mer bekväma med bolagsvärderingarna på börsen.

Tillväxtmarknader kunde inte heller hålla emot under september, efter den fina relativa avkastningen månaden innan och stängde ner runt 8%, i likhet med våra fondinnehav. En fördjupad konjunkturoro slog främst mot cykliska marknader som Sydkorea och Taiwan som avslutade månaden ner mellan 12-14%.

Ränteexponeringen utvecklades negativt under månaden som en följd av högre marknadsräntor och stigande riskpremium. Effekten begränsades dock av att innehaven i genomsnitt har korta löptider.