Alecta ger premierabatt från 1 januari 2022

Alecta rabatterar sin ordinarie premie för ITP2 ålderspension med 30 % från 1 januari 2022.  De flesta kunder har redan sedan tidigare en rabatt på sin premie. Det betyder att den verkliga rabatten, eller premiesänkningen, i snitt blir ca 15 % jämfört med idag.

MEN…. och nu börjar det bli lite mer komplicerat. Det är andra saker som händer samtidigt, dvs den 1 januari:

Alecta räknar dessutom upp intjänade fribrev (intjänad pension) med 2,5 %, det innebär att premien framöver (för alltid) sjunker ca 5 %.

Inkomstbasbeloppet ökar ca 4 %.

Båda dessa faktorer gör att premien initialt kommer att sjunka mer än 30 % i snitt, framförallt i januari blir sänkningen stor. När företaget senare under våren rapporterar årets lönehöjningar. Då kommer premien att öka lite igen, men inte lika mycket som den sjönk.

  • Totalt sett kommer premien efter nästa års löneökningar att bli ca 15 % lägre än i år (trots högre löner).

Tyvärr är ITP2-planen och premiesättningen av den mycket komplicerad, men vi skall försöka att ge svar på de enklaste frågorna och längre ned lite mer detaljerat på olika frågor kopplade till Alectas premier för 2022.

Vad får premierabatten för effekt?

Kort svar: Företagens kostnad för ITP2 minskar ca 15 % (mer detaljerad info längre ned).

 

Hur påverkas de anställda av rabatten?

Anställda med hel ITP2 påverkas inte alls av rabatten. Deras pension kommer bli lika stor som innan och de kommer att tjäna in lika mycket pension som innan.

  • MEN…….det finns två grupper som påverkas:’ Anställda som har en s k alternativ försäkring eller 10-taggarförsäkring där företaget betalar samma premie som Alecta-premien (s k frilagd premie) kommer att få en ca 15 % lägre premie än idag. De som tillämpar en premietrappa påverkas inte av premierabatten.
  • Anställda (med lön över ca 42 000 kr/mån) som inte får en reallönehöjning på ca 2 % kommer att få en lägre beräknad pension p g a att inkomstbasbeloppet ökar så kraftigt.

Hur kan vi få mer detaljerad information om premiesänkningen i kronor?

På Alectas internettjänst för företag går det att beställa rapporter över hur premierabatterna slår nästa år, samt hur mycket rabatt företaget har redan idag genom det s k omtariffierings-avdraget som man har idag.

Linder & Partners kan hjälpa er att ta fram och förstå effekten av rabatten och hur den påverkar både företagets kostnader samt premien för de som ev har alternativa försäkringar med frilagd premie.

Viktigt för dig som vill veta mer

Alecta ger redan ”rabatter” redan idag

Alecta ger en rabatt på ITP2-premien idag genom så kallade omtarrifieringsavdrag[1] på i snitt ca 15 % av full normal premie. Nyanställda (som inte kommer direkt från ett annat ITP-företag) har inget avdrag och för premieökningar relaterade till löneökningar (förmånsökningar) ges inget omtariffieringsavdrag. För anställda som varit anslutna till ITP2 länge kan avdraget vara uppåt 25-30 %.

Genom tidigare års fribrevsuppräkningar har man också sänkt premierna under många år. Totalt har fribrevev uppräknats 30 % senaste 10 åren, eller 2,5 % per år. Vilket alltså redan sänker företagens premier för all framtid, samt att den s k frilagda premien sjunkit.

Vad innebär den kraftiga höjningen av inkomstbasbeloppet?

Att basbeloppet höjs med ca 4 % innebär att gränsen 7,5 ibb/år höjs till motsvarande en månadslön på ca 43 600 kr/mån (idag ca 41 900 kr/mån). Det är ovanför denna gräns som pensionen är 65 % av slutlön i ITP2, under gränsen är pensionen (förmånen) bara 10 %. Det innebär att om man har en lön över 41 900 kr/mån idag så är det viktigt att den 2022 ligger nästan lika mycket över 43 600 kr/mån nästa år. Annars sjunker pensionsförmånen.

Det finns två inkomstgränser till i ITP2; 20 ibb och 30 ibb. Dessa gränser flyttas också uppåt vilket för de med riktigt höga löner (över ca 70 000 kr/mån) är positivt med höjningen av inkomstbasbeloppet eftersom pensionsförmånen mellan 20-30 ibb bara är 32,5 % (jämfört med 65 % på lönedel straxt under 20 ibb) samt att inkomsttaket i ITP2 på 30 ibb höjs med ca 85 000 kr/år till ca 175 000 kr/mån.

Hur skall vi som företag tänka kring premien till 10-taggarna som har frilagd premie?

Att Alecta ger en rabatt beror på att de har så god ekonomi (fått bra avkastning under många år) samt att de har tagit ut högre premie än vad de behövt under senare år.

På samma sätt kan man säga att den s k frilagda premien (premien som många företag betalar till de som valt alternativ försäkring) varit ganska hög under senare år. Samt att de anställda som har alternativa försäkringar också fått en bra avkastning på sitt pensionskapital under senare år. Så man skulle därför kunna argumentera för att det är rimligt att företaget betalar den lägre rabatterade premien.

Vissa företag har i sin pensionspolicy angivit vad som skall gälla vid en eventuell premierabatt, och då i många fall angivit att man inte kommer att kompensera för denna. Andra företag har inte berört frågan alls i sin pensionspolicy.

Oavsett vilket kommer det sannolikt att uppkomma en diskussion om denna fråga (att kompensera eller inte kompensera den sänkta premien) både bland en del anställda och i media.

Senast Alecta gav en större rabatt (2008 gav man 40 % i premierabatt) blev det mycket rabalder kring frågan och de flesta företag valde att kompensera eller betala ”full” premie. Nu är situationen lite annorlunda. Dels hade de anställda då (2008) inte fått bra avkastning på många år på sitt pensionskapital, dels var premierna lägre och slutligen så har premierna nu varit rabatterade i flera år (även om den rabatten givits genom det så kallade omtariffierings-avdraget och fribrevsuppräkningarna). Om man nu skulle välja att kompensera rabatten måste man också ta ställning till vilken del man skall kompensera, bara premierabatten eller skall man även ta med omtariffierings-avdraget samt om det är temporärt eller ett långsiktigt beslut (se nedan).

Hur länge kommer Alecta att ge rabatt?

Man har bara beslutat att ge rabatt för 2022. Men vår gissning är att Alecta kommer att fortsätta att ge rabatter under en längre tid, givet att inga större förändringar inträffar, se mer nedan.

Alectas ekonomi och ev framtida rabatter

Alecta har idag en konsolideringsgrad på 169 % och ett kapital på nästan 1 000 miljarder kr (för ITP2). De årliga premierna till ITP2 är drygt 30 mdr kr (dvs för alla ITP2-kunder). Att ge en rabatt på 30 % motsvarar drygt 10 mdr kr, det är 0,1 % i relation till kapitalet. Man skulle sannolikt kunna ge 100 % premierabatt i åtminstone 3-5 år, eller 30 % rabatt i 10-15 år, och fortfarande ha en konsolideringsgrad kring 150 %. Men man har under en längre tid gjort många åtgärder för att undvika en direkt premierabatt genom att t ex göra fribrevsuppräkningar och ge omtariffieringsavdrag. Så det är inte omöjligt att man fortsätter med den strategin även i framtiden.

Läs mer om Alectas ekonomi på www.alecta.se.

[1] Omtariffieringsavdrag är att Alecta vid tidigare förändringar i de förutsättningar som ligger till grund för premien såsom livslängd och ränteantagande har ”bjudit” på kostnaden framåt för den ökade kostnaden som lägre ränta och längre livslängd givit upphov till. Man har alltså ”för all framtid” sagt att vi bjuder på den del av premien som relateras till höjningen. Dessa premiehöjningar och tariffavdrag har skett vid flera tillfällen historiskt och uppgår idag till ca 15 % i snitt av den totala normala premien.